GIỚI THIỆU AIS

Tổng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng cấp THCS

Điều phối Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Tiểu học (PYP)

Điều phối Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế

Phó Giám Đốc Chương trình Phát triển Anh ngữ Bổ sung

Giám đốc Hoạt động Ngoại khóa và Chương trình Thể thao

Điều phối chương trình tiếng Việt cấp Dự bị Tiểu học

Điều phối chương trình tiếng Việt cấp Tiểu học

Điều phối Chương trình tiếng Việt cấp Trung học

Hiệu trưởng cấp Tiểu học

Điều phối Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Trung học (MYP)

Giám đốc Tư vấn Tuyển sinh và Truyền thông

Hiệu trưởng cấp THPT

logofooter w
 
CIS AccreditedWASC AccreditedIB ProgramEARCOS
X

Right Click

No right click please.