GIỚI THIỆU ΛIS

Hiệu phó cấp THCS

Điều phối Công nghệ Học thuật

Phó Giám đốc Chương trình Học cấp Tiểu học

Điều phối Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Tiểu học (PYP)

Phó Giám Đốc Chương trình Hỗ trợ Học sinh

Điều phối Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế

Điều phối Thư viện

Phó Giám Đốc Chương trình Phát triển Anh ngữ Bổ sung

Giám đốc Hoạt động Ngoại khóa và Chương trình Thể thao

Điều phối chương trình tiếng Việt cấp Dự bị Tiểu học

Điều phối chương trình tiếng Việt cấp Tiểu học

Điều phối Chương trình tiếng Việt cấp Trung học

Điều phối Chương trình Hỗ trợ Chuyên biệt

Hiệu phó cấp Tiểu học

Phó Giám đốc Chương trình Học tập khối Lớp 6 – Lớp 10

Hiệu phó cấp THPT

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Program