Lịch hoạt động toàn trường

Thành lập

2006

Số lượng Học sinh

>1000

Sĩ số lớp trung bình

20

Học sinh du học Mỹ

62%

Cơ sở

1

Tỷ lệ học sinh/giáo viên

1:8

Môn học Tú tài

18

Giáo viên Thạc sĩ

50%

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Program