GIỚI THIỆU ΛIS

Cơ sở Trường

Sơ đồ đường đi đến Cơ sở Nhà Bè

Liên hệ:

220 Nguyễn Văn Tạo
Huyện Nhà Bè
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+8428 3780 0909
+8428 3780 0808

Cơ sở vật chất

Giới thiệu ΛIS

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Program