Phát triển Anh ngữ Bổ sung

Chương trình Bổ trợ của Trường

Phối hợp giảng dạy tại lớp & Hỗ trợ

Giáo viên Phát triển Anh ngữ Bổ sung (EAL) sử dụng các mô hình phối hợp giảng dạy khác nhau tại lớp cùng giáo viên chủ nhiệm/ giáo viên bộ môn để hỗ trợ học sinh trong lớp học. Một sự phối hợp giảng dạy tốt là kết quả của việc hợp tác và chia sẻ hiệu quả giữa các giáo viên bộ môn và giáo viên EAL. Mô hình này giúp đảm bảo việc giảng dạy chương trình học thuật một cách hiệu quả nhất và có sự hỗ trợ phù hợp cho mỗi học sinh.

Lập kế hoạch xây dựng chương trình học thuật và giảng dạy

Kế hoạch giảng dạy các bài học được thiết kế bởi các giáo viên của cùng một khối lớp hoặc cùng một bộ môn với sự tham gia của các giáo viên EAL. Khi chọn lọc các tiêu chuẩn nội dung và thiết kế hình thức đánh giá, giáo viên EAL sẽ giúp đảm bảo tất cả học đều có thể tiếp cận các nội dung thông tin. Khi giáo viên bộ môn có trách nhiệm thiết kế các hình thức đánh giá và giáo án, thì các giáo viên EAL sẽ thực hiện phương pháp phân biệt hóa và xây dựng hướng hỗ trợ ngôn ngữ cho học sinh.

Phương pháp phân biệt hóa & Xây dựng nền tảng

Các giáo viên EAL sẽ hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm / giáo viên bộ môn trong việc phân biệt hóa nội dung, thành quả và quy trình học. Ví dụ, các giáo viên EAL sẽ xây dựng những mẫu câu, cấu trúc minh họa hoặc đề xuất những bài đọc hiểu theo cấp độ khác nhau trong nội dung môn học, giúp thiết kế các bài đánh giá phân biệt hóa với mức độ thử thách tương đồng nhưng cho phép học sinh thể hiện sự hiểu biết qua nhiều cách khác nhau, hoặc đề xuất các phương pháp học tập khác nhau, ví dụ như phân nhóm học sinh cho các hoạt động học tập hợp tác. Các giáo viên EAL cũng sử dụng phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ, phương pháp sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ để củng cố hoặc nâng cao sự hiểu biết về các khái niệm.

logofooter w
 
CIS AccreditedWASC AccreditedIB ProgramEARCOS
X

Right Click

No right click please.