GIỚI THIỆU ΛIS

Hiệu phó cấp Tiểu học

Hiệu phó cấp THCS

Hiệu phó cấp THPT

Giám đốc Hoạt động Ngoại khóa và Chương trình Thể thao

Phó Giám Đốc Chương trình Phát triển Anh ngữ Bổ sung

Phó Giám Đốc Chương trình Hỗ trợ Học sinh

Phó Giám đốc Chương trình Học tập khối Lớp 6 – Lớp 10

Phó Giám đốc Chương trình Học cấp Tiểu học

Điều phối Chương trình Tú tài Quốc tế cấp Tiểu học (PYP)

Điều phối Công nghệ Học thuật

Điều phối Chương trình Hỗ trợ Chuyên biệt

Điều phối Thư viện

Điều phối Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế

Điều phối chương trình tiếng Việt cấp Dự bị Tiểu học

Điều phối chương trình tiếng Việt cấp Tiểu học

Điều phối Chương trình tiếng Việt cấp Trung học

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Program